Модерната мобилност има име

PORSCHE Лизинг

За приватни клиенти и претприемачи Porsche Leasing и осигурувањето на Porsche нудат атрактивни пакети за финансиски лизинг, оперативен лизинг и осигурување со кои ќе уживате во голем број на предности.

Финансиски

PORSCHE Брокер

Фитнес програмата за Вашето ново возило.

Подарете му на Вашто возило најдобар сервис и во Вашиот договор за лизинг едноставно вклучете ги најчестите поправки за истрошеност и сервисните зафати кои се пропишани од производителот. Со Врвниот сервис, Вашите трошоци за сервис ги делите на помали месечни износи врз основа на временскиот период.

Партнер во осигурувањето

Порше Брокер АД Скопје - Акционерско друштво за вршење на осигурително брокерски работи е нов член на Порше финансиската групација во Македонија и претставува идеално надополнување на понудите за финанисиски и оперативен лизинг кои ги нуди Порше Лизинг.

Порше Брокер за сите свои клиенти кои ги користат возилата на брендовите застапувани од Порше Македонија, им обезбедува најповолни услови за склучување каско полиси и полиси за авто одговорност.

За повеќе инфо